Kaynarca esnaf sanatkarlar odası
firma reklam
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Nasıl esnaf olurum?

Kişiler ticari faaliyet göstermek istediklerinde öncelikli olarak ildeki Maliye Bakanlığı birimine mükellefiyet kaydı yaptırır. Daha sonra da Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğüne giderek kayıt yaptırıp Esnaf ve Sanatkâr olurlar. Bununla birlikte yerel yönetimlere başvurarak (belediyeler) çeşitli ruhsatların alınması gerekmektedir.

 

2. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri İle İlgili Problemler

Esnaf ve sanatkârların Halkbank aracılığıyla devlet destekli kredi almalarında kredi kefalet kooperatiflerinin kefaleti gerekmektedir. Kişiler ilgili kooperatiflere üye olarak uygun şartlarda kredi kullanabilmektedir. Bu konu ile ilgili problemlerde Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmelidir.

3. Esnaf ve Sanatkârım, Ne Zaman Emekli Olacağım?

Emeklilikle ilgili bilgilerinizi Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edebilirsiniz. Bu bilgiler aynı zamanda www.turkiye.gov.tr adresinde de mevcuttur.

4. KOSGEB kredisinden nasıl faydalanırım?

KOSGEB desteklerine ulaşım ve başvuru işlemleri hakkında ilgili ildeki KOSGEB il müdürlüğü ya da KOSGEB temsilciliği aracılığıyla bilgi alınmaktadır. İlgili birimlerin iletişim bilgileri için www.kosgeb.gov.tr adresine ya da 444 1 567(KOS) telefon numarasına ulaşılmalıdır.

5. Esnaf ve Sanatkârım, Nasıl Kredi Alırım?

Esnaf ve sanatkârların krediye ulaşımları KOSGEB, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifleri ve bankalar aracılığıyla sağlanmaktadır.

6. .Esnaf ve Sanatkârların Fiyat Belirleme Usulü Neye Göre Yapılır?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Fiyat tarifelerinin tespit şekli” başlıklı 62 nci maddesinde; bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacağı ve odanın mensubu olduğu Birlik yönetim kurulu tarafından onaylanan fiyat tarifelerin belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya bildirildiği andan itibaren yürürlüğe gireceği ve fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterdiği hususu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla; esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinde belirlenen azami hadlerin üzerinden bir fiyatla piyasalara arz edilmesinin mümkün olmayacağı ancak, fiyat tarifelerinde belirlenen azami hadlerin altında bir fiyatla piyasalara mal ve hizmet arz etme imkânının bulunduğu mütalaa edilmektedir.

7. .Oda kaydı ve oda aidatının kanuni dayanağı nedir?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun;

“Odaya kayıt” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir.”,

“Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri” başlıklı 61 inci maddesinin (b) bendinde; “Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.”,

hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla; esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri için, her ilde kurulu bulunan esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıt olmaları ve bu odalara aidat ödemeleri 5362 sayılı Kanun gereğidir.

8. İş yerimi kapattım

Vergi mükellefiyetinizi sona erdirmiş fakat esnaf ve sanatkar sicilinden terkin işlemi yapmamış iseniz; vergi mükellefiyetinizi sona erdirmeniz ilgili oda kaydınızın ve sicil kaydınızın iptali anlamına gelmemektedir.

Dolayısıyla aidat borcunuz ilgili oda tarafından tahakkuk edilecektir. Ancak Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik’in “Yıllık aidat” başlıklı 6. maddesinin 8’nci bendinde yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresinin beş yıl olduğu ve beş yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidat ve gecikme zamlarının terkin edileceği, belirtilmektedir. Bu madde gereğince en fazla son beş yıl içerisinde tahakkuk edilen borçlarınızı ödemekle mükellefsiniz.

Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımız mesleki faaliyet durumlarındaki değişikliklerde bu değişikliği sicil müdürlüğüne otuz gün içerisinde bildirmekle mükelleftir. Daha sonra benzer problemler yaşamamak üzere lütfen en kısa zamanda sicil müdürlüğümüze bildirimde bulununuz.

9. ESBİSE İLİŞKİN SORULAR

Esnaf ve sanatkâr olarak ESBİS’de Neler Yapabilirim?

ESBİS üzerinde esnaf ve sanatkarlarımız ile daha önce esnaf ve sanatkarlık yapmış vatandaşlarımız esnaf ve sanatkar sicil bilgilerine, kayıtlı oldukları meslek kuruluşları ile ilgili kayıt, aidat, belge ve seçim bilgileri gibi üyelik bilgilerine, ve esnaf ve sanatkar olarak meslek kuruluşlarında yapmış oldukları iş ve işlemlerin bilgilerine ulaşabilmektedir.

ESBİS’e nasıl girerim?

Esbis.sanayi.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir. E-Devlet şifresi ise PTT şubelerinden 1TL karşılığında yapılmaktadır.

ESBİS Şifremi Kaybettim, Ne Yapmalıyım?

ESBİS’e e-devlet şifresi ile giriş yapılmaktadır. E-devlet şifresini kaybettiyseniz en yakın PTT şubesinden 10TL karşılığında yeni şifrenizi alabilirsiniz.

ESBİS’de Bilgilerim Doğru Görünmüyor?

İlgili sicil müdürlüğüyle iletişim kurmalısınız, bilgi değişiklikleri sicil müdürlüklerince yapılmaktadır.

ESBİS’de Mesleğim Doğru Görünmüyor?

Kayıtlı olduğunuz ildeki esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlüğüyle iletişim kurmalısınız.

ESBİS’de Ödediğim Aidatlar Görünmüyor?

Kişi kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkâr odasına aidatlarını ödemiş fakat sistemde görünmüyorsa; öncelikli olarak ilgili odaya durumu bildirmelidir. Kişi ilgili odaya ulaşmış fakat art niyet olduğunu düşünüyorsa ödemeyi ispatlayıcı belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze ilgili problemini belirtir dilekçe ile şikayette bulunmalıdır, Bakanlık olarak gerekli inceleme ve takibat yapılacaktır.

ESBİS’de Odam Doğru Görünmüyor?

Kayıtlı olduğunuz ildeki esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlüğüyle iletişim kurmalısınız.